Privacy statement

Dit is de privacy policy (“policy”) voor diagnose.testweb.bsl.nl (“Testweb”) en wordt beschikbaar gesteld door Bohn Stafleu van Loghum, hierna aangeduid als wij, ons en onze.

Wij zullen de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld alleen gebruiken overeenkomstig deze policy. Hieronder vindt u informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, voor welk doel uw persoonsgegevens worden gebruikt, met wie deze gegevens worden gedeeld en welke rechten op het gebied van controle en informatie u mogelijk toekomen.

I. Definities

 • Persoonsgegevens: betekent alle informatie die betrekking heeft op een levend, natuurlijk persoon die daarmee direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder doordat gerefereerd wordt aan een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiedata, of een online identificator.
 • Verwerking: betekent elke handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of op andere wijze ter beschikking stellen of ander gebruik.

II. Registratie voor onze diensten

Onze website biedt organisaties in de zorg en het Primair en Voortgezet Onderwijs de mogelijkheid om online de tests van Bohn Stafleu van Loghum af te nemen en te scoren. Om van de voornoemde diensten gebruik te kunnen maken is het vereist om een account aan te maken. In verband met de registratie van een account en het daaropvolgende gebruik, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke informatie die wordt gevraagd bij registratie voornaam, tussenvoegsel, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie.
 • Informatie die verband houdt met een voorziening om in te loggen op een account (gebruikersnaam en wachtwoorden).
 • Berichten die door u zijn verzonden (bijvoorbeeld via de aanvraag of contactformulieren op de website).
 • De informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van de diensten wordt als zodanig op de website aangeduid. De overige informatie wordt vrijwillig verstrekt door de gebruiker.

Wij verwerken de persoonsgegevens die door u worden verstrekt om:

 • U te identificeren bij het inloggen;
 • U diensten en informatie aan te bieden via de website of op uw verzoek;
 • Het bijhouden/bijwerken van uw account;
 • Met u te communiceren;

De juridische basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG.

Uw persoonsgegevens worden, tenzij hiervoor uitzonderingen met betrekking tot de specifieke diensten zoals hieronder genoemd gelden, bewaard voor de tijd dat u uw account gebruikt.

III. Privacy Policy voor leermiddelen Primair en Voortgezet onderwijs

Wij zijn aangesloten bij de branche organisatie GEU, onderschrijven het Convenant en handelen volgens het Privacy regelement van de GEU.

Bent u ingelogd op uw account op de website dan kunt u uit het assortiment een test selecteren en toewijzen aan een leerling die de test moeten uitvoeren. In dat verband zullen wij de persoonsgegevens van de leerling verwerken en zijn wij de Verwerker in kader van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen”

IV. Beveiliging

Wij hebben redelijke, hoogstaande beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens kwijt raken, misbruikt worden of gewijzigd worden zonder dat wij hierop toezien. Bijvoorbeeld, ons beveiligings- en privacy policy worden periodiek nagekeken en verbeterd waar nodig en alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat informatie kwijt raakt, misbruikt of gewijzigd wordt, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om dit te voorkomen.

Houd in gedachte dat het versturen van informatie via het internet nooit helemaal veilig is. We kunnen de veiligheid van de informatie die door u via onze website wordt verstuurd niet garanderen omdat dit over het internet plaatsvindt. Een dergelijke verzending is op uw eigen risico.

V. Bewaren van gegevens

Wij streven er naar om onze verwerkingsactiviteiten van uw data zo minimaal mogelijk te houden. Bij afwezigheid van een specifieke bewaartermijn zoals uiteengezet in deze policy, geldt dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard zolang dit nodig is om het doel te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verkregen en, indien van toepassing, zo lang als vereist is op basis van wettelijke bewaartermijnen.

VI. Uw rechten

Op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, bent u gerechtigd om sommige of alle van de hierna genoemde rechten uit te oefenen:

 1. Om (i) informatie te verkrijgen over de vraag of uw persoonsgegevens worden bewaard en om (ii) toegang tot en/of kopieën van de persoonsgegevens te verkrijgen die worden bewaard, inclusief de doeleinden voor de verwerking, de categorieën persoonsgegevens die het betreft, de ontvangers van de gegevens en de potentiële bewaartermijnen;
 2. Te verzoeken om uw persoonsgegevens te rectificeren, wissen of te beperken, namelijk omdat (i) de gegevens niet compleet of juist zijn (ii) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, of (iii) omdat de toestemming die de grondslag vormt voor de verwerking is ingetrokken;
 3. Om te weigeren om de gegevens te verstrekken en om – zonder dat dit invloed heeft op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvond voor een dergelijke intrekking of omdat de verwerking plaatsvindt op basis van een andere juridische grondslag– op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken;
 4. Om, omkleed met de redenen hiervoor gelet op uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Informeer ons in dat geval over de feitelijke situatie. Nadat wij de feiten die door u zijn aangedragen hebben getoetst, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens of doorgaan met het verwerken van de gegevens omdat wij daarvoor zwaarwegende, legitieme grondslagen hebben;
 5. Om juridische maatregelen te treffen met betrekking tot een potentiële inbreuk op uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, en daarnaast om klachten in te dienen bij de bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming;
 6. Te verzoeken om (i) de persoonsgegevens te ontvangen die u betreffen en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, vaak gebruikt en machinaal leesbaar format en (ii) om de gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder daartoe door ons gehinderd te worden; waar dit technisch mogelijk is, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens direct doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke; en/of
 7. Om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling (automatische beslissingen gebaseerd op het verwerken van gegevens op automatische wijze, met als doel het beoordelen van diverse persoonlijke aspecten) die juridische gevolgen hebben voor u of een soortgelijke invloed op u hebben.

U kunt (i) de rechten uitoefenen die hierboven zijn genoemd of (ii) vragen stellen of (iii) klachten indienen over het verwerken van gegevens door ons, door met contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder weergegeven.

VII. Contact met ons opnemen

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben over deze privacy policy of vragen hebben over uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar onze Group Data Protection Officer. U kunt contact opnemen met de Group Data Protection Officer via privacy@bsl.nl.

De informatie die u aan ons verstrekt door contact op te nemen met ons via privacy@bsl.nl worden verwerkt om uw verzoek te behandelen en zullen gewist worden zodra aan dit verzoek is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen we het verwerken van de betreffende informatie beperken overeenkomstig de wettelijke bewaarvereisten.

VIII. Wijzigingen in deze policy

Wij behouden ons het recht voor om deze policy van tijd-tot-tijd te wijzigen door onze website te updaten. Bezoek de website regelmatig en raadpleeg onze huidige privacy policy. Deze policy is voor het laatst geüpdatet op 4 juni 2018.